Zorgplan

 

Leerlingniveau

Cognitieve ontwikkeling (Denken)

PSZ en groep 1-2

Om de kinderen van de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 goed te kunnen volgen in hun (cognitieve) ontwikkeling, vullen wij de observatielijsten van Bosos 2-4/ Bosos in. Tevens vormen de doelen van Bosos de basis voor ons onderwijs aan de kinderen van groep 1 en 2, welke dan ook terug te vinden zijn in de themavoorbereidingen.

Tweemaal per jaar analyseren de leerkrachten de ingevulde observatielijsten. Wanneer de Cito reeds is afgenomen, worden deze uitslagen ook meegenomen in de analyse. Vooralsnog nemen wij Cito Taal en Rekenen voor kleuters E1 en M2 af. De Citoresultaten gelden als extra signaleringsinstrument en niet als didactisch meetinstrument.

De Citoresultaten kunnen o.a. bij herfstleerlingen waardevolle extra informatie geven. Om te bepalen of een kind voldoende rijp is om door te gaan naar het volgende leerjaar, volgen wij de ‘procedure voor herfstleerlingen’ van Harry Janssens.  

A.d.h.v. de groepsanalyse maakt de leerkracht in de ‘groepsaanpak’ inzichtelijk welke onderwijsbehoeften het kind heeft en of extra begeleiding of uitdaging nodig is.
Tussentijdse evaluaties worden in de weekplanning verwerkt.
Bij de peuterspeelzaal worden de groepsplannen vanuit Bosos 2-4 gebruikt.


Groep 3-8

Om kwaliteit op leerlingniveau te waarborgen maken de leerkrachten dagelijks gebruik van de didactisch groepsplannen. Hierin wordt de dagelijkse gang van zaken bijgehouden en worden methodetoetsen geanalyseerd.

Naast de methodegebonden toetsen worden de cito-toetsen gebruikt om de vorderingen van de leerlingen op lange termijn te volgen. De scores van iedere leerling worden geanalyseerd. De vastlegging hiervan vond voorheen plaats in de arrangementen. Echter zijn wij van mening dat deze niet hebben bijgedragen aan de verbetering van het onderwijs in de afgelopen jaren. Om die reden wordt een andere manier van verslaglegging ontwikkeld. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling (Durven)

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen bij te houden vullen alle leerkrachten twee maal per jaar voor iedere leerling de ‘docentenvragenlijst’ horende bij de Kanjertraining in. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen twee maal per jaar de leerling-vragenlijst in en wordt er een sociogram ingevuld. De gegevens uit deze vragenlijsten gebruikt de leerkracht om de leerlingen te begeleiden. Individuele plannen die voortkomen uit deze gegevens, worden opgenomen in Parnassys. Het beleid rondom de Kanjermethode is verder uitgewerkt in het Kanjer beleidsplan.


Groepsniveau

Cognitieve ontwikkeling (Denken)

Ieder Cito-moment wordt gebruikt om de vorderingen in de groep onder de loep te nemen. Er is een document ontwikkeld om deze analyse gestructureerd uit te werken. Hierbij wordt uitgegaan van vijf indicatoren die van mogelijke invloed zijn geweest op de behaalde resultaten

Sociaal-emotionele ontwikkeling (Durven)

De resultaten die voortkomen uit de docentenvragenlijst worden gebruikt om doelen te maken voor de groep. Deze doelen worden in het pedagogisch groepsplan verder uitgewerkt.


Schoolniveau

Cognitieve ontwikkeling (Denken)

De resultaten op schoolniveau worden verzameld door de intern begeleiders en uitgewerkt in de datamuur. De resultaten worden beoordeeld en geanalyseerd. Op basis van deze analyse wordt het beleid op korte en middellange termijn vastgesteld en/of aangepast. Daarnaast worden de groeps- en leerjaardoelen vastgesteld voor de komende periode. Hierbij wordt rekening gehouden met de reeds opgestelde schooldoelen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling (Durven)

De resultaten uit de ‘docenten’- en leerlingvragenlijsten worden op schoolniveau uitgewerkt in het document ‘analyse Kanjer’.
De conclusies die hieruit volgen zullen gebruikt worden om toekomstig beleid te kunnen vaststellen.