Onderwijskwaliteit

Kwaliteit van ons onderwijs is ‘Ruim Voldoende‘.
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Daarom begint en eindigt het toezicht door de inspectie bij het bestuur. Elke vier jaar wordt het bestuur en een aantal scholen van het bestuur onderzocht en beoordeeld, of vaker wanneer daar aanleiding toe is. Er is daarom niet altijd een oordeel per afzonderlijke school beschikbaar. De Inspectie gaat na in welke mate het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet. Zij doet dit door de kwaliteit van het onderwijs in de school te waarderen op een aantal terreinen. Ons bestuur voert tevens interne audits uit. Het schoolplan, de schoolgids ’23-’24 en de klachtenregeling maken deel uit van de toetsing door de Inspectie en door het bestuur. Bij de laatste audit van dit schooljaar werden wij beoordeeld met een ruim voldoende.
Hier kunt u de link naar de inspectierapporten van onze school vinden.

We streven naar goede resultaten die passen bij het ontwikkelingsperspectief van onze leerlingen. Dit geldt naast de kernvakken taal, (begrijpend) lezen, spelling en rekenen ook voor vakken als wereldoriëntatie en lichamelijke opvoeding.

Eindresultaten
Op De Singel nemen wij de Centrale Eindtoets af. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan. Hier ziet u de resultaten van de afgelopen jaren.

Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
In groep 8 geven wij advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties en aanleg en ontwikkeling van de kinderen. Sinds 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Samen met de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directie wordt het advies bepaald. We betrekken ouders en kinderen zo optimaal mogelijk bij dit advies. Waar nodig adviseren we ouders en kinderen te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd. Hier vindt u de laatste uitstroomgegevens.

Waardering leerlingen en ouders
In het voorjaar 2018 hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders en leerlingen. De leerlingen en ook de ouders gaven aan ontzettend tevreden te zijn over De Singel en gaven ons een ruim voldoende. De sfeer en inrichting van de gebouwen, de netheid en hygiëne en de inrichting van de schoolpleinen laten een stijging zien in de tevredenheid van ouders ten opzichte van het onderzoek van 2014-2015. Ook de manier waarop ons onderwijs in de klas vormgegeven wordt is in de ogen van ouders positief en dragen uit hier veel vertrouwen in te hebben. Het ondersteunen en begeleiden van leerlingen met leermoeilijkheden kan in uw ogen nog iets beter. De leerlingen gaan met plezier naar school en voelen zich veilig. Ze zijn tevreden over de omgang met de andere leerlingen. De leerlingen geven aan dat ze veel bij ons leren. De leerkrachten weten wat de leerling kan, vertellen duidelijk wat goed of fout is en helpen als dat nodig is.

Scholen op de kaart
Scholen op de kaart geeft u inzicht in de visie, samenstelling en resultaten van De Singel. Scholenopdekaart -> Obs De Singel in Schiedam

Algemeen
Resultaten
Schooladvies en plaatsing VO
Waardering
Beleid

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u een betrouwbaar beeld van onze school.
U ziet op dit moment een deel van de informatie. De komende maanden wordt dit overzicht verder uitgebreid.