Verlof

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Extra verlof

Het is wettelijk niet toegestaan leerlingen extra vrij te geven voor vakantie buiten de schoolvakanties om, b.v. om op vakantie te gaan, eerder te vertrekken om de grote drukte van de vakantie uittochten voor te zijn of om een bezoek aan het land van herkomst te brengen. De enige uitzondering doet zich voor als één van de ouders wegens zijn of haar beroep niet in de schoolvakanties met het gezin op vakantie kan gaan (volgens een te tonen werkgeversverklaring), uitgezonderd de eerste en laatste twee weken van een schooljaar.

Vakantieverlof

Vakantieverlof voor is kinderen van wie de ouders vanwege het specifieke beroep van één van hen alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan. De schoolleiding kan dit verlof alleen verlenen wanneer een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële vakanties mogelijk is. De ‘specifieke aard van het beroep’ moet blijken uit een gewaarmerkt document afgegeven door de werkgever of indien de ouder/verzorger zelfstandige is, uit een verklaring. Het verlof mag maar eens per jaar worden verleend, mag niet langer duren dan 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden tijdens de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Gewichtige omstandigheden

Ouders kunnen ook om andere redenen dan vakantie wensen dat hun kinderen extra vrij van school krijgen. De reden heeft dan bijna altijd betrekking op persoonlijke of familieomstandigheden: een trouwerij, een ernstige ziekte of sterfgeval in de familie. Voor deze ‘andere gewichtige omstandigheden’ mag een leerling per schooljaar maximaal tien dagen vrijaf krijgen.

Verlofregeling gewichtige omstandigheden

In sommige gevallen kan verlof gegeven worden buiten de schoolvakanties (wettelijk verlof):

  • Tien dagen of minder per schooljaar in verband met gewichtige omstandigheden. De aanvraag dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering bij de schoolleiding te worden ingediend.
  • Tien dagen of meer per schooljaar in verband met gewichtige omstandigheden. De aanvraag dient minimaal 8 weken van tevoren bij de schoolleiding te worden ingediend. Deze legt de aanvraag voor aan de leerplicht(plus)ambtenaar.
  • Bij het moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren.
  • Verhuizing: ten hoogste één dag.
  • Bijwonen van huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad: 1 dag als het huwelijk binnen de woonplaats van het kind wordt gesloten, 2 dagen als het buiten de woonplaats van het kind wordt gesloten.
  • Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad: in overleg met de schoolleider van de school. De aanvraag wordt ingediend bij de leerplicht(plus)ambtenaar van het stadsdeel waarin de school gevestigd is.
  • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad: ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad: ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad: 1 dag.
  • Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag.
  • Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Om extra verlof aan te vragen, dient u een formulier ​uit te printen, in te vullen en te ondertekenen. Daarna kunt u het formulier inleveren bij de administratie op Singel 5, of afgeven aan een van de locatieleiders.

Over schoolverzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. De website van Leerrecht (www.leerrecht.nl) geeft ouders en scholen praktische informatie en antwoorden op vragen over zaken als leerplicht, verlofregelingen en vrijstellingen. Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Dan kunt u in zeer uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen.

Wet Leerplicht

Gemiste lessen kunnen later gemiste kansen zijn. De Nederlandse overheid vindt dit ook en heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In die Leerplichtwet staat dan ook, dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven. Op de Singel staan wij voor kwalitatief goed onderwijs. Goed onderwijs is van groot belang voor de toekomst van een kind. Een belangrijke voorwaarde hiervan is de instructie die de leerkracht aan de leerling kan geven. Het is daarom erg belangrijk dat elk kind alle lessen op school volgt en op tijd op school is. Als iedereen op tijd in het lokaal is en de les in rust om 8.30 uur kan starten, krijgen de kinderen de juiste instructie en wordt de focus van de klas niet verstoord door kinderen die te laat de klas binnenlopen. Door de leertijd zo effectief mogelijk te benutten, proberen wij als school zoveel mogelijk kennis met de kinderen te delen.

Wij verwachten dat afspraken voor doktersbezoek en dergelijke zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden. Iedere dag worden de absentielijsten ingevuld. Bij een onduidelijke reden van verzuim wordt contact opgenomen met de ouders. Bij eventuele problemen kan dan een oplossing worden gezocht. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt bij de leerplichtambtenaar gemeld.

Wij vinden het van groot belang dat:
– Alle leerlingen optimaal gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs en de vastgestelde leertijd;
– Het onderwijs in een zo effectief mogelijk pedagogisch-didactisch klimaat gegeven kan worden;
– Ouders, leerlingen en leerkrachten inzien dat op tijd komen een gewenste sociale vaardigheid is.