Sociale veiligheid

Onderwijs zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Om goed onderwijs te kunnen bieden, vinden we het belangrijk dat leerkrachten, medewerkers, ouders en leerlingen respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren
en vertrouwen in elkaar hebben.
Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en leraren op school. Op De Singel zien we het welbevinden van de leerling als een basisvoorwaarde om te leren, om zich te ontwikkelen. 

We werken aan een goed pedagogisch klimaat door:

 • het structureel aanleren van gewenst gedrag;
 • vaststellen van afspraken en regels
 • een transparant beleid te voeren ten aanzien van ongewenst gedrag;
 • taken en verantwoordelijkheden duidelijk te omschrijven;

Zodra de kinderen en hun ouders met één voet over de drempel van de school zijn moet voor een ieder helder zijn: zò doen we dat hier.
Het pedagogisch klimaat op de Singel kenschetst zich door respect en vertrouwen, persoonlijk leiderschap en inzicht in groepsdynamiek. Dit uit zich in het spreken van één taal. De Kanjertraining en de 7-gewoonten van Stephen Covey (Covey, 1989) vormen hiervoor de basis. We hebben gekozen voor de Kanjertraining, omdat deze bewust bouwt aan een cultuur van vertrouwen. Het leert de kinderen hoe ze “te vertrouwen” kunnen zijn
en welk gedrag daarbij hoort. Het leert ze ook dat ze een keuze hebben. Middels de petten, de verhalen en de rollenspellen biedt Kanjer op een luchtige manier inzicht in groepsdynamiek. Kanjer is tevens Cotan gecertificeerd en voldoet daarmee aan de wettelijke eisen van een
anti-pestprogramma.

De 7-gewoonten van Covey zijn helder geformuleerde leefregels die houvast bieden bij het op een positieve manier zelf aan het stuur van je leven staan, constructief samen te werken en dit alles vanuit een goede balans. Deze gewoontes zijn vormgegeven aan de hand van een boom.
De gewoontes bieden de kinderen, ook na hun tijd op de Singel, steun om op terug te vallen en zelf hun leven sturing te geven.
Kanjer en Covey versterken en ondersteunen elkaar: in beide is de nadruk sterk gericht op het maken van je eigen keuzes en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Tesamen vormen ze één taal en één gedragscode die we door de gehele school, met de kinderen maar ook onderling, voorleven en naleven (modelen). Voor medewerkers betekent dit dat zij hierin worden opgeleid en begeleid.

AFSPRAKEN EN REGELS
We ontwikkelen gezamenlijke waarden op Obs De Singel door middel van afspraken. Deze leiden tot een kader waardoor:

 • verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken;
 • een schoolklimaat ontstaat dat zich kenmerkt door acceptatie, respect en vertrouwen;
 • een leerklimaat ontstaat waar optimale leer- en werkprestaties geleverd worden;
 • de interne beleving van veiligheid toeneemt.

Heldere omgangsafspraken hebben op meerdere niveaus een functie:

 • Preventief: De afspraken vormen een leidraad voor gedrag en voorkomen zo ongewenste gedragingen;
 • Curatief: De afspraken bieden direct een maatstaf voor disciplinaire maatregelen bij grensoverschrijdend gedrag;
 • Bij klachtbehandeling: Afspraken functioneren ook als toetssteen bij de behandeling van klachten.

We gaan ervan uit dat alle betrokkenen elkaar aanspreken op het naleven van de afspraken en regels die gelden op school op een respectvolle manier. Op die manier zorgen we samen voor een gezond leef- en leerklimaat.

Gedragsregels
Voorwaarden voor het functioneren van omgangsregels is dat alle betrokkenen bij onze school deze regels begrijpen en kunnen onthouden. En dat verwachtingen duidelijk zijn.
Op De Singel hangen de basis gedragsregels van Kanjer zichtbaar in
de school en in elke groep. En wordt er jaarlijks aandacht aan besteed, in de groepen, met het team, betrokken partijen (BSO) en met ouders. 

 

Aanvullende informatie over de
Kanjertraining en De 7 Gewoontes

Op de Singel werken wij met de Kanjertraining en de 7 gewoontes van Steven Covey.

De Kanjertraining

De Kanjertraining is een schoolbrede aanpak die kinderen helpt en leert krachtig en weerbaar te zijn. De kanjertraining gaat uit van de goede bedoelingen van eenieder, van vertrouwen. De kanjertraining maakt daarbij gebruik van vier soorten gedrag. De kanjer (witte pet), de Vlerk (blauwe pet), de Aap (rode pet) en het Konijn (gele pet). Kinderen gedragen zich, evenals volwassenen, verschillend in verschillende situaties. Je bent dus geen soort gedragstype, maar je gedraagt je als de Kanjer, Konijn, Aap of Vlerk. Door met deze types te spelen en te oefenen gaan we dezelfde taal spreken, kunnen we elkaar aanspreken en oefenen we om een kanjer te zijn.

De Kanjertraining gaat er vanuit dat ‘de gele pet’, ‘de rode pet’, en ‘het zwarte petje’ wantrouwend staan ten opzichte van de ander/het andere. Daarin verschillen zij niet. Wel verschillen zij in hun uitingsvorm (te stilletjes; te vrolijk/maf; te agressief). Met behulp van ‘de witte pet’ kan bij kinderen negatief gedrag worden omgezet naar positief gedrag. Door bijvoorbeeld de opmerking: “Doe als de witte pet” kunnen we een kind helpen zich te hervinden in positieve zin.

De petten geven aan welk gedrag iemand wel of niet laat zien. Dus niet: “Een leerling is zo.”  Maar wel: “Hoe reageer jij op dit moment. Welke kleur pet heb je op zoals je doet. Zou je willen doen als de witte pet? Hoe doet de witte pet, denk je?”

Een echte kanjer staat voor het volgende:
Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden
Niet iedereen vindt mij aardig
Dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek

Ik zeg wat ik voel en wat ik denk
Doet iemand vervelend tegen mij?
Dan haal ik mijn schouders op
Doet iemand rot, dan doe ik niet mee
Ik gedraag mij als een kanjer
Want ik ben een kanjer

Documenten:

Kwaliteitskaart Kanjertraining
Samenvatting Gedragsprotocol Kanjertraining
Gedragsprotocol Kanjertraining

De 7 gewoonten van effectief leiderschap

“Het beste wat je kunt worden is jezelf.”

De Singel werkt met de 7 gewoonten van effectief leiderschap, het gedachtegoed van Stephen Covey. Volgens dit model ontwikkelt zich persoonlijk leiderschap.

Het gaat hier om leiding geven aan jezelf, inzicht in jezelf en in relatie met de ander verwerven. Wanneer in de school wordt gewerkt volgens de zeven gewoonten leren de kinderen hoe zij effectief kunnen zijn, proactief kunnen communiceren en kunnen werken aan hun relaties met anderen.

Het gaat om zicht te krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei situaties.

We werken in de gehele school met hetzelfde symbool; de boom van de 7 gewoonten:

Begin bij jezelf

De wortels zijn goed zichtbaar, want door de wortels staat de boom stevig en kan hij niet zomaar omvallen. Met de wortels begint het leertraject, de eerste 3 gewoonten gaan namelijk over jezelf.

Gewoonte 1: Wees proactief, je maakt je eigen keuzes
Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen, maak een plan
Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst, eerst werken dan spelen

Met deze 3 gewoonten word je steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’. Je krijgt grip op allerlei situaties en meer inzicht in je eigen verantwoordelijkheid.

Werk daarna goed samen

De boomstam staat symbool voor jezelf en je relaties met anderen. Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking. De gewoonten 4, 5 en 6 gaan daarover.

Gewoonte 4: Denk win-win, zoek naar voordeel voor iedereen
Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden, luister voordat je praat
Gewoonte 6: Creëer Synergie, samen is beter

Kinderen leren win-win denken, zodat de ander ook de ruimte krijgt. Ze leren te luisteren met hun oren én hun hart (eerst begrijpen, dan begrepen worden) en zoeken de samenwerking, waarbij twee losse ideeën misschien wel tot een derde, nóg beter idee leiden (synergie).

Zorg goed voor jezelf

De kruin: de boom komt tot volle bloei en groei! Dat kan alleen wanneer je goed voor jezelf zorgt en jezelf zowel letterlijk als figuurlijk voedt:

Gewoonte 7: Houd de zaag scherp, evenwicht voelt het best

– Mentaal (hoofd), door jezelf te voeden met bijvoorbeeld mooie boeken en muziek.
– Sociaal-emotioneel (hart), door mensen op te zoeken die je lief zijn, of inspireren.
– Spiritueel (ziel), door te mediteren, naar de kerk te gaan of rust te vinden in de natuur.
– Fysiek (lichaam) bijvoorbeeld door te sporten, gezond te eten en op tijd naar bed te gaan.