Medezeggenschapsraad

Meepraten en meebeslissen

De periode van de basisschool is misschien wel de meest bepalende tijd in het leven van uw kind. Om kinderen een zo stevig mogelijke basis mee te geven is samenwerking en open communicatie tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en schooldirectie onontbeerlijk. In de medezeggenschapsraad (MR) van OBS De Singel denken ouders en personeelsleden met de schooldirectie mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs. De MR geeft, gevraagd en ongevraagd, advies en weegt de verschillende belangen en wensen zorgvuldig af. Het gemeenschappelijke doel is om met elkaar de beste keuzes te maken die passen bij de school. Het belang van de leerlingen staat hierbij uiteraard altijd voorop.

Waarover praat de MR?

De MR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor het goed functioneren van de school, zoals:

▪ Het schoolplan (passend onderwijs, buitenschoolse activiteiten)
▪ Veiligheid in en om de school (anti-pestbeleid, verkeerssituatie)
▪ Onderwijskundige doelstellingen
▪ Het vaststellen van schooltijden, vrije dagen en vakanties
▪ De besteding van het beschikbare geld
▪ Huisvesting (tijdelijke locatie, nieuwbouw)

De MR behandelt géén individuele kwesties van ouders of personeelsleden, tenzij deze aanleiding zijn om algemeen beleid te (her)overwegen.

Directeur Inge Werneke: ‘Inspirerende samenwerking’:

‘De oudergeleding van de MR is voor mij een belangrijk klankbord. Van hen hoor ik welke impact ons onderwijs en onze handelswijze heeft op de kinderen en op de ouders. Ik hecht veel waarde aan goede communicatie die gebaseerd is op vertrouwen. Met de MR kan ik in alle openheid van gedachten wisselen over beleidszaken. Ik kan hen advies vragen, maar zij kunnen mij ook ongevraagd advies geven. Kortom, ik ervaar de samenwerking met de oudergeleding als inspirerend, aanvullend en constructief.’

Leden medezeggenschapsraad

De oudergeleding:
1. Arif Yesilot, vader van Emir (1-2 Olifanten)
2. Edwin van Noort, vader van Melina van Noort (8 Quagga’s)
3. Fadime Yilmaz, moeder van Cem Yilmaz (8 Quagga’s) (Voorzitter)
4. Kamel Ghanmi, moeder van Wassim (4 Panters) en Shadi (3 Panda’s) 
5. Theo Roedoe, vader van Faith (4-5 Bosuilen), Jayson en Damian

De personeelsgeleding:
1. Gijsbert Oudenaarden
2. Natasja van Campenhout
3. Paul van de Zande (secretaris)
4. Tjeerd van den Berg
5. Vacature

Is de MR iets voor u?

Elke drie jaar vinden verkiezingen plaats voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.  Wanneer een ouder zich in de loop van de zittingstermijn terugtrekt, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing of omdat zijn of haar kind naar het voortgezet onderwijs gaat, organiseren wij tussentijdse verkiezingen. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen. U hoeft niet te beschikken over specifieke kennis, maar natuurlijk wel genegen zijn om zich in de materie te verdiepen.

Hoe komt u met ons in contact?

Onze MR vergadert minimaal vijf keer per jaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dat wil zeggen dat iedereen hierbij welkom is als toehoorder. Heeft u vragen, opmerkingen of voorstellen over het beleid van De Singel, dan kunt u altijd een van onze leden benaderen. U kunt ook mailen naar mr@singelschiedam.nl.
Uiteraard wordt uw inbreng vertrouwelijk behandeld.

Ook dit jaar zijn er weer rondetafelgesprekken waar u bij aanwezig kunt zijn. Bij deze gesprekken zijn ook één of meerdere ouders van de medezeggenschapsraad aanwezig.
We horen graag wat u van De Singel vindt.
De data van de rondetafelgesprekken worden aangekondigd in de Nieuwsbrief. Komt u gewoon als het u past!

Per post of telefonisch zijn wij ook bereikbaar:
Singel 5
3112 GH Schiedam
telefoon: (010) 4268878

 

Notulen van de vergaderingen 2023-2024:
20231909 Agenda MR de Singel