DURVEN

Durf jezelf te zijn, durf op jezelf te vertrouwen en durf op de ander te vertrouwen. Aan het begin van het schooljaar is groepsvorming van vitaal belang. In de meeste gevallen krijgt een groep een andere leerkracht en verandert de groepsdynamiek. We besteden daar extra aandacht aan middels de Kanjertraining en de Kanjerregels: We doen allemaal mee, we helpen elkaar, we vertrouwen elkaar, we werken samen, we hebben plezier. De leerkrachten en kinderen spreken de gemeenschappelijke taal en kunnen sneller en adequater omgaan met verschillen en de groepsprocessen benoemen. Na deze introductie staan de Kanjerlessen tweewekelijks op het rooster. Deze lessen zijn gebaseerd op menselijke waarden, zoals liefde, vertrouwen, mededogen, toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Door Kanjer hebben we maar vijf schoolregels nodig. Kanjer is tevens een anti-pestmodel en ook als zodanig beoordeeld door een onafhankelijke commissie. De onderwijsinspectie verwacht van scholen dat ze een anti-pestbeleid hanteren. Ondanks dat we er alles aan doen om pestgedrag te voorkomen, kan het soms toch voorkomen. De Kanjerlessen leveren een bijdrage aan het terugdringen van pestgedrag. Op onze website kunt u terecht voor het pestprotocol, het ligt ook ter inzage op school.