Inzet ICT

De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze snelle veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin de samenleving. Bij eigentijds onderwijs horen kerndoelen, die aansluiten op de ontwikkelingen in onze samenleving. Er zijn kerndoelen voor vakken en voor algemene vaardigheden. Bepalend voor de inhoud van de kerndoelen is de vraag wat een leerling aan kennis en vaardigheden nodig heeft voor een succesvolle toekomst in vervolgonderwijs en maatschappij. ICT is een onlosmakelijk onderdeel van het onderwijs en de maatschappij geworden en neemt daarom een belangrijke plek in op onze school.

Door gerichte integratie van ICT wordt ons onderwijs verrijkt, verbeterd en aantrekkelijker gemaakt voor de leerlingen en leerkrachten. Het leerproces wordt ondersteund zodat individualisering, differentiatie en het verhogen van efficiënte leertijd mogelijk wordt. Het internet, e-learning, het gebruik van social media en online applicaties maken samenwerken in de school en daarbuiten mogelijk en vergroten de communicatiemogelijkheden. Daarbij nemen vaardigheden als innovatief en kritisch denken, onderzoeken en problemen oplossen, communicatie en samenwerken een belangrijke plaats in, vaardigheden die in de toekomst van groot belang zijn.

ICT is geen doel op zich, maar een middel om andere doelen, zoals kwalitatief goed onderwijs en aansluiting van het onderwijs op de kennissamenleving, te realiseren.