Ziekmelden & verlof

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit eenvoudig en snel doorgeven via onze schoolapp Parro.
Ook zijn wij vanaf 8.00 uur telefonisch te bereiken:
Singel 5: (010) 426 88 78 
Galileïstraat: (010) 273 39 85
Buijs Ballotsingel: (010) 473 50 79 

U hoort een keuzemenu, kies vervolgens 1 voor ziekmelding.
Spreek na de toon duidelijk de naam van uw kind, de naam van de klas en de reden in.

De school is wettelijk verplicht om bij de afdeling leerplicht van de gemeente te melden als kinderen lessen verzuimen. Indien uw kind om andere redenen gedeeltelijk afwezig moet zijn, bijvoorbeeld doktersbezoek, dient u dat ruim van tevoren bij de leerkracht te melden. Wij vragen u dringend om de afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Extra verlof
Het is wettelijk niet toegestaan leerlingen extra vrij te geven voor vakantie buiten de schoolvakanties om, b.v. om op vakantie te gaan, eerder te vertrekken om de grote drukte van de vakantie uittochten voor te zijn of om een bezoek aan het land van herkomst te brengen. De enige uitzondering doet zich voor als één van de ouders wegens zijn of haar beroep niet in de schoolvakanties met het gezin op vakantie kan gaan (volgens een te tonen werkgeversverklaring), uitgezonderd de eerste en laatste twee weken van een schooljaar.

Gewichtige omstandigheden
Ouders kunnen ook om andere redenen dan vakantie wensen dat hun kinderen extra vrij van school krijgen. De reden heeft dan bijna altijd betrekking op persoonlijke of familieomstandigheden: een trouwerij, een ernstige ziekte of sterfgeval in de familie. Voor deze ‘andere gewichtige omstandigheden’ mag een leerling per schooljaar maximaal tien dagen vrijaf krijgen.

Indienen verzoek verlof
Alle verzoeken om extra verlof moeten minimaal tien dagen van tevoren schriftelijk aan de schoolleiding worden gericht. Ouders kunnen daarvoor een formulier aanvragen bij de administratie. Ook staat het formulier beschikbaar in Parro. Het ingevulde formulier wordt ingeleverd bij de administratie, dit kan ook via de leerkracht. Uiteraard is dit bij sterfgevallen meestal niet mogelijk, neem in dat geval contact op met de leerkracht.

Wet Leerplicht

Gemiste lessen kunnen later gemiste kansen zijn. De Nederlandse overheid vindt dit ook en heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In die Leerplichtwet staat dan ook, dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven. Op de Singel staan wij voor kwalitatief goed onderwijs. Goed onderwijs is van groot belang voor de toekomst van een kind. Een belangrijke voorwaarde hiervan is de instructie die de leerkracht aan de leerling kan geven. Het is daarom erg belangrijk dat elk kind alle lessen op school volgt en op tijd op school is. Als iedereen op tijd in het lokaal is en de les in rust om 8.30 uur kan starten, krijgen de kinderen de juiste instructie en wordt de focus van de klas niet verstoord door kinderen die te laat de klas binnenlopen. Door de leertijd zo effectief mogelijk te benutten, proberen wij als school zoveel mogelijk kennis met de kinderen te delen.

Wij verwachten dat afspraken voor doktersbezoek en dergelijke zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden. Iedere dag worden de absentielijsten ingevuld. Bij een onduidelijke reden van verzuim wordt contact opgenomen met de ouders. Bij eventuele problemen kan dan een oplossing worden gezocht. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt bij de leerplichtambtenaar gemeld.

Wij vinden het van groot belang dat:
– Alle leerlingen optimaal gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs en de vastgestelde leertijd;
– Het onderwijs in een zo effectief mogelijk pedagogisch-didactisch klimaat gegeven kan worden;
– Ouders, leerlingen en leerkrachten inzien dat op tijd komen een gewenste sociale vaardigheid is.

Om er zo goed mogelijk op toe te zien dat alle leerlingen op tijd op school aanwezig zijn, hanteren de locatieleiders de 3,6,9,12,15 regeling:

3.  Bij drie keer te laat voert de leerkracht een gesprek met de ouders.

6.  Bij zes keer te laat wijst de school de ouders in een persoonlijk gesprek op de mogelijke consequenties van het te laat komen.

9.  Bij negen keer te laat stuurt de school een brief naar de ouders met daarin de waarschuwing dat bij de volgende keer te laat komen, gemeld gaat worden bij de leerplichtambtenaar.

12.  Bij twaalf keer te laat stuurt de school een brief naar de ouders met de mededeling dat nu melding gedaan wordt bij de leerplichtambtenaar. Vanuit de leerplicht zal een waarschuwingsbrief naar de ouders verzonden worden waarin gevraagd wordt het te laat komen te stoppen.

15.  Bij vijftien keer te laat roept de leerplichtambtenaar ouders op voor een gesprek.