Ziekmelden & verlof

Ziekmelden van een leerling

Afwezigheid bij ziekte dient u telefonisch te melden bij de conciërge of administratie vóór 9.00 uur via de volgende telefoonnummers:

Singel 5: (010) 426 88 78 
Galileïstraat: (010) 273 39 85
Buijs Ballotsingel: (010) 473 50 79 

We zijn vanaf 7.45 uur telefonisch bereikbaar.
U hoort een keuzemenu, kies vervolgens 1 voor ziekmelding.
Spreek na de toon duidelijk de naam van uw kind, de naam van de klas en de reden in.

De school is wettelijk verplicht om bij de afdeling leerplicht van de gemeente te melden als kinderen lessen verzuimen. Indien uw kind om andere redenen gedeeltelijk afwezig moet zijn, bijvoorbeeld doktersbezoek, dient u dat ruim van tevoren bij de leerkracht te melden. Wij vragen u dringend om de afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken.

Verlof aanvragen voor een leerling

Extra verlof
Het is wettelijk niet toegestaan leerlingen extra vrij te geven voor vakantie buiten de schoolvakanties om, b.v. om op vakantie te gaan, eerder te vertrekken om de grote drukte van de vakantie uittochten voor te zijn of om een bezoek aan het land van herkomst te brengen. De enige uitzondering doet zich voor als één van de ouders wegens zijn of haar beroep niet in de schoolvakanties met het gezin op vakantie kan gaan (volgens een te tonen werkgeversverklaring), uitgezonderd de eerste en laatste twee weken van een schooljaar.

Gewichtige omstandigheden
Ouders kunnen ook om andere redenen dan vakantie wensen dat hun kinderen extra vrij van school krijgen. De reden heeft dan bijna altijd betrekking op persoonlijke of familieomstandigheden: een trouwerij, een ernstige ziekte of sterfgeval in de familie. Voor deze ‘andere gewichtige omstandigheden’ mag een leerling per schooljaar maximaal tien dagen vrijaf krijgen.

Indienen verzoek verlof
Alle verzoeken om extra verlof moeten minimaal tien dagen van tevoren schriftelijk aan de schoolleiding worden gericht. U kunt daarvoor een formulier aanvragen bij de administratie. Het formulier is binnenkort ook hier te downloaden. Het ingevulde formulier dient u in te leveren bij de administratie.
Uiteraard is dit bij sterfgevallen meestal niet mogelijk, neem in dat geval contact op met de schoolleiding of de leerkracht.

N.b. Mocht u deze regels niet in acht nemen, dan zijn wij vanuit de wet Leerplicht verplicht om dit als ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. Kinderen die te laat op school komen registreren wij ook. Veelvuldig te laat komen wordt behandeld als ongeoorloofd schoolverzuim.